KVKK Bilgilendirme

SPOR İNTERNET HİZMETLERİ (E-MAİL.COM.TR

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Spor internet hizmetleri (Bundan sonra kısaca “E-MAİL.COM.TR” ya da “Şirket” olarak anılacaktır)
olarak, kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Şirketimiz
tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı
çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak
suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesi
hususunda gereken bütün gayret ve özeni göstermekteyiz. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta
özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin
korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı
olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama
amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan
adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından internet sitelerimizde ve kurumsal süreçlerimizin işletilmesi
sırasında kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. Bu Aydınlatma Metni www.e-mail.com.tr
internet sitesini kapsamaktadır.
e-mail.com.tr sitesinin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, kişisel verilerin
korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz
Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, E-MAİL.COM.TR’ye ait internet sitesinden
bağlantı verilen diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır.
Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam
KVK Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca,
verileri işlenen kimselerin onayları alınırken aydınlatılmaları gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik
ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel
Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

KVK Kanunu 3/1-ı maddesi uyarınca E-MAİL.COM.TR, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma
yükümlülüğü ile veri sahiplerine, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel
verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri,
kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme,
silinme ya da anonimleştirme gibi KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda
bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla E-MAİL.COM.TR Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVK
Kanununun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve
şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Bu metin sunduğu IT hizmetleri bağlamında aynı zamanda bir “veri işleyen” veya “alt veri işleyen” de
olabilen E-MAİL.COM.TR’nin, veri işleyen olarak yürüttüğü veri işleme faaliyetlerini kapsamamaktadır.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği
KVK Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu
olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, yukarıda sayılan
internet sayfalarını ziyaret ettiğiniz E-MAİL.COM.TR’dir.

Spor internet hizmetleri (e-mail.com.tr)

3. Veri İşleyen
KVK Kanunun 3/1-ğ maddesinde, “Veri İşleyen”, Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun
adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

Veri işleyen tarafından kendisine haşere edilen işlemleri veri işleyen ve veri sorumlusu adına işleyen
gerçek ve tüzel kişiler ise “alt veri işleyen” olarak kabul edilir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda;

a) E-MAİL.COM.TR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin haberdar edilmesi ve
daha iyi yararlandırma olanaklarının sunulması;
b) Sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyeti önceliklerimiz
doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek
sunumu ve öneriler getirilmesi;
c) Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi;
d) Müşterilerimizin dijital varlıklarını ve bunlarla ilgili olan haklarını korumalarına, yönetmelerine ve
devretmelerine yardımcı olmak,
e) Müşterilerimize çevrimiçi hizmetlerimizin online satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

f) Müşterilerin online servislerimizi kullanabilmeleri ve yönetebilmeleri için,
g) Kullanıcı kimliklerinin doğrulanabilmesi ve yönetilebilmesi,
h) Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini;
i) En üst düzeyde kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanması, buna uygun bilişim altyapısı ve veri
tabanlarının oluşturulması ile idari ve teknik tedbirlerin alınması,
j) Şirketimiz internet sitelerinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gelecek talep ve şikayetlere cevap
verilmesi, bu mecrada oluşan hataların giderilmesi ve internet sitelerimizden paylaşılmış olan
GizlilikPolitikası’na uygunluğunun sağlanması,
k) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından
gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
l) Şirkete ait stratejilerin belirlenmesive stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda Şirketin
kurumsal işleyişinin sağlanması, amaçları doğrultusunda KVK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
5. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz
E-MAİL.COM.TR olarak; kişisel verilerin işlenmesinde benimsediğimiz ilkeler şunlardır;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları
Verileriniz, E-MAİL.COM.TR’da ancak rızanız ya da Kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde
tutulur ve işlenir. Aşağıdaki hallerden birisinin veya bir kaçının varlığı halinde verilerinizi işlenmesi için
açık rızanıza gerek duyulmamaktadır.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmüş haller (özlük dosyası, fatura işlemleri vb.)
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemler (sözleşme,
muvafakatname vb.)
c) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (tek taraflı paylaşım,kartvizit, sosyal ağlar vb.)
d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri
7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve kişisel
verilerin güvenliği ile ilgili sair mevzuat kapsamında, açıklanan amaçlarla ve gizlilik sözleşmeleri
eşliğinde;

a) iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza,
b) Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan bayilerimize,
c) Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki çözüm ortaklarımıza, ifa yardımcısı olan veri işleyen ve alt veri
işleyen konumundaki şirketlere ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
8. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da icra edilen ticari faaliyete bağlı
olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte;

KVK Kanunu m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı
merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı
ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede
sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve
doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz
KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

9. Nasıl Koruyoruz?
E-MAİL.COM.TR tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi
ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün
tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle
seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru
Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu
Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz
niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca bir ücret öngörülen hallerde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin
bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı
cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız gibi üçüncü kişiler hakkında yapılan bir başvuru

kabul edilmeyecektir. Velayet ve vesayetiniz altında bulunan kişiler için ise başvuruda bulanma
hakkınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri E-MAİL.COM.TR tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize
başvurarak kendinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
11. Başvurunun Yapılması
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen
haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha
önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle,[kurumsal@uzmanposta.com] adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten
ulaşabilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport
numaranız veya varsa kimlik numaranız,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
e) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

12. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi
a. Web Siteleri Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

e-mail.com.tr yi kullanan kullanıcılar talepte bulunmak amacıyla; ad, soyad, e-posta, telefon, alan adı,
ilgilenilen ürün şeklindeki bilgileri E-MAİL.COM.TR tarafından işletilen internet sitesindeki formları
doldurarak iletebilirler.

Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri site tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını kabul
ederler. Bu kişisel veriler, sadece kullanıcılar tarafından yöneltilen talebin değerlendirmesi amacıyla
işlenecektir.

Bunun yanı sıra web sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş
zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan,
“trafik bilgileri” 5651 Sayılı Kanun uyarınca ayrıca işlenmektedir.

b. Tedarikçilerin ve Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi:

E-MAİL.COM.TR ürün, hizmet veya mal tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi
tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisi, müşteri kuruluşların temsilcileri ve yetkililerine
ait asgari düzeyde kişisel verileri işlemektedir.

İlgili veriler, (Ad-soyad, telefon ve e-mail bilgisi) CRM ortamında, exchange ortamında ve şirket
telefonlarında muhafaza edilir.

c. E-MAİL.COM.TR Personeline ait bilgiler

Bu bilgiler E-MAİL.COM.TR çalışanlarına ait olup çalışanların açık rızası dahilinde, müşteri güveninin
oluşturulması ve müşteri destek hizmetlerinin verimliliğinin artırılabilmesi ve şirketin ticari faaliyetini
sürdürebilmesi için işlenir ve müşterilerle internet siteleri üzerinden veya eposta, kısa mesaj,
mesajlaşma yazılımları gibi iletişim kanalları ile paylaşılabilir.