Elektronik Posta Hizmetleri Sözleşmesi​

1. MADDE – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU
1.2. İşbu hizmet sözleşmesi (“sözleşme”), hizmet veren taraf E-mail.com.tr Bilişim
İnternet Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“e-mail.com.tr”) ile hizmet alan taraf
…………………………………… (“Müşteri”) arasında aşağıdaki şekil ve şartlarda
yapılmıştır.
1.2. Sözleşmenin konusu, Müşterinin elektronik posta iletişimi amaçlı kullandığı alan
adına gelen elektronik posta mesajlarının E-mail.com.tr’in sunucu ağı üzerinden
Müşteriye ait alana teslim edilmesi ve Müşterinin internet ortamına gönderdiği
elektronik posta mesajlarının E-mail.com.tr’in sunucu ağı üzerinden geçerek internet
üzerinde ulaştırılması gereken yerlere gönderilmesi hizmetlerine ilişkindir.
1.3. Sözleşmenin taraflarına ait ticari bilgiler aşağıdaki gibidir:
HİZMET VEREN PUSULA İLETİŞİM’İN;
 Ticaret Unvanı: Spor internet hizmetleri (e-mail.com.tr)
 Adresi: Çatalmeşe Mah. 209. Sokak Çekmeköy/istanbul
 Vergi Kimlik Numarası: Sarıgazi
 MERSİS Numarası:
 Telefon Numarası:
 E-postası: info@e-mail.com.tr
 Temsile Yetkili Kişisi:
 Banka Hesap Bilgisi:
HİZMET ALAN MÜŞTERİNİN;
 Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı:
 Adresi:
 Kimlik / Vergi Numarası:
 MERSİS Numarası:
 Telefon Numarası:
 E-postası:
 Temsile Yetkili Kişisi:
 Banka Hesap Bilgisi:
2. MADDE – TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında;
IP Adresi: İnternet ortamında iletişim sağlanması amacı ile kullanılan sanal erişim
noktalarının bulunduğu tüm ağı adresleyen özel formatlı sayı dizisini,

Alan Adı (Web Adresi):yınlanan elektronik bilgilere erişimi mümkün kılan ve bu
bilgilerin bulunduğu sanal kayıt ve pozisyona erişim sağlamaya çalışan adres
bilgisini,
E-posta (Elektronik Posta): İnternet ortamında bilgisayarlar arası dijital veri, mesaj,
posta alışverişine imkân tanıyan ilgili mevzuata ve haberleşme özgürlüğüne uygun
iletişim yöntemini,
Sunucu Ağı: İnternet ortamında web sayfalarını ve her türlü dijital bilgiyi muhafaza
etmek, yayınlamak ve bir adresten diğerine transfer etmek için kullanılan, mevcut
kablolu hatlar ile web sayfalarının internet ortamında kesintisiz olarak ulaşılabilirliğini,
kayıtlı bilgide değişiklik yapmayı ve bütün bilginin yayınını sağlayan ve Godaddy.com
tarafından organize edilerek çalıştırılan elektronik donanım ve ürünleri ifade eder.
3. MADDE – HİZMETLER
Sözleşme kapsamında e-mail.com.tr tarafından Müşteriye verilecek hizmetler;
3.1. Müşteri alan adına ait elektronik posta mesajlarının sunucu ağı içinde geliş ve
gidişini sağlayacak kapasitesi önceden belirli yer sağlanması, bu yer üzerinde
önceden belirli adette elektronik posta adresi açılmasının sağlanması,
3.2. E-mail.com.tr ye ait alan adının E-mail.com.tr’nin sunucu ağı üzerinde elektronik
mesaj alıp vermesi için gerekli olan IP adresleri ve sunucu isimlerinin sağlanması,
3.3. E-mail.com.tr’nin alan adına ait elektronik posta adreslerini sunucu ağı üzerinde
Godaddy.com tarafından kendisine verilmiş sınırlar içinde yönetebilmesini
sağlayacak, internet üzerinden erişilen bir web adresi üzerinde çalışan Türkçe kontrol
panel sağlanması,
3.4. Müşteriye gelen ve Müşteriden giden elektronik postaların bilgisayar virüsü
içerme ihtimaline karşı incelenmesi,
3.5. Müşteriye gelen elektronik posta mesajlarının sunucu ağı içinde önceden
tanımlanmış elektronik posta adreslerine ayrılmış boş yere tesliminin yapılması,
3.6. Müşterinin sunucu ağı içinde bulunan elektronik posta mesajlarını kendi
bilgisayar sistemine alabilmesi için gerekli teslim alma servislerinin çalıştırılması,
3.7. Müşterinin kendi bilgisayar sistemi üzerinden sunucu ağını kullanarak internet
üzerinde bulunan diğer elektronik posta alıcılarına mesaj gönderimini sağlayacak
gönderim servislerinin çalıştırılması,

3.8. Müşterinin internet üzerindeki diğer elektronik posta alıcılarına doğru gönderdiği
mesajların gönderilmesi,
3.9. Müşterinin elektronik posta adresi hesaplarının içindeki mesajlara internet
üzerinden web sayfası aracılığı ile erişebilmesi için gerekli servislerin çalıştırılması,
3.10. Müşterinin elektronik posta hesaplarını ve verilerini Godaddy.com firmasına ait
sunucularda, yedekli olarak saklaması,
3.11. Sunucu ağına internet üzerinden gelecek tüm tehdit ve saldırılara karşı azami
koruma sağlanması
ve sunucu ağı sisteminin sürekli izlenmesi şeklindedir.
4. MADDE – MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Müşteri, E-mail.com.tr’nin hazırlamış olduğu elektronik posta iletişim hizmetlerini
sunucu ağına ait ad ve IP adres bilgilerini alarak kendi adına aldığı e-mail hesaplara
ait ayarları bu bilgiler doğrultusunda düzenleyerek almaya başlayacaktır. Müşteri
tarafından bu düzenlemelerin yapılmaması veya yanlış yapılması durumunda
meydana gelecek sorunlar ve doğabilecek zararlardan E-mail.com.tr’nin sorumlu
olmadığını Müşteri peşinen kabul ve beyan eder. Hizmet alınmaya başladıktan sonra
ilk yapılan düzenlemelerde değişiklik yapılması gereken hallerde E-mail.com.tr,
Müşteriyi en az iki işi günü önceden bilgilendirecektir. Müşteri tarafından bu
düzenlemelerin yapılmaması veya yanlış yapılması durumunda meydana gelecek
sorunlar ve doğabilecek zararlardan E-mail.com.tr’nin sorumlu olmadığını Müşteri
peşinen kabul ve beyan eder.
4.2. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan Müşterilik hakkının sadece kendisi ile ilgili alan
adı veya adlarına ait olduğunu, bu hakkın kullanımı ile kullanıcı adını, kullanıcı
kodunu, şifre bilgilerini ve tüm diğer bilgileri başkasına kullandıramayacağını ve
devredemeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi bile olsa derhal E-
mail.com.tr’e bildirimde bulunarak değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin
sorumluluğunun kendisine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında
bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri işbu sözleşmeye
konu hizmetlerden ancak ticaret sicilinde kayıtlı ticaret unvanı ile E-mail.com.tr
hizmetlerinden yararlanabileceğini kabul ve beyan eder.
4.3. Müşteri, elektronik posta iletişimi ile sunucu ağı üzerinden e-mail.com.tr’ye ait
alan adı ile geçiş yapan mesajlarda yer alan bilgilerin içeriğinden tamamı ile
kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgiler nedeni ile ilgili bütün cezai ve hukuki
sorumluluğun kendisine ait olduğunu, E-mail.com.tr’nin bu bilgiler nedeni ile hiçbir
şekilde sorumlu tutulamayacağını, böyle bir durumun varlığını tespiti halinde E-
mail.com.tr’nin verilen hizmeti durdurma ve sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih
hakkına sahip olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

4.4. Müşteri, internet ortamında tüm platformlarda herhangi bir kötü amaç güden
toplu tanıtım, ticari tanıtım amaçlı toplu elektronik posta gönderimi yapamaz, benzeri
aktivitelerde bulunamaz. İçinde hakaret, pornografi ve diğer yasadışı toplum ahlak ve
anlayışına aykırı içerik bulunan mesajlar gönderemez. Bu ve benzeri konularda tüm
sorumluluk Müşteriye aittir.
4.5. Müşteri, internet trafiği sırasında kaybolacak veya eksik alınacak veya eksik
iletilecek bilgilerden, internet üzerinden kendisine gelecek veya kendi göndereceği
bilgilerin doğruluğundan, geçerliliğinden ya da güncelliğinden E-mail.com.tr’yi hiçbir
şekilde sorumlu tutamaz. İnternet ortamında elektronik posta iletişiminde sağlanan
bilgilerin hatalı, eksik olabileceği veya bazı içeriklerin 18 yaşından büyüklere yönelik
olabileceğinin bilincinde olduğunu kabul ve beyan eder.
4.6. Müşteri, sözleşmeye konu elektronik posta hizmetlerinden yararlanırken; Türk
Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile üçüncü kişilerin marka ve patent
haklarını ihlal etmeyeceğini aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine
ait olacağını işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.
4.7. Müşteri, E-mail.com.tr’den alınan hizmet sırasında Türk Telekom A.Ş.’ye veya
alternatif telekom hizmet servis sağlayıcılarına ait iletişim hatlarındaki ve E-
mail.com.tr’nin hizmet aldığı diğer servis sağlayıcı ve veri merkezlerindeki arıza ve
aksaklıklardan ve erişim için kullanılan donanımdan kaynaklanan arızalardan E-
mail.com.tr’nin sorumlu olmadığını, doğabilecek zararlarına ilişkin E-mail.com.tr’den
herhangi bir hak veya tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.
4.8. Müşteriye internet platformundan elektronik posta iletişimi hizmetleri vasıtası ile
gelebilecek saldırıları E-mail.com.tr elinden geldiğince engellemek ve kesmek için
azami çabayı gösterir. Müşteri, bu saldırı veya sonuçlarından E-mail.com.tr’yi hiçbir
şekilde sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.
4.9. Müşteriye miktarı önceden belirlenmiş kapasitede verilmiş olan elektronik posta
depolama alanının doluluğu veya teslim edilecek mesajın büyüklüğünün kalan boş
alana sığamamasından dolayı oluşacak mesaj teslimat hatalarından kendisi
sorumludur. Müşteri elektronik posta hesap kapasitelerini izlemek ve bu sebeple
oluşabilecek hataları engellemek ile yükümlüdür. Elektronik posta hesaplarının içinde
bulunan tüm mesaj, doküman ve sair dijital içeriğin yedeklenmesi ve saklanması
Müşteri sorumluluğundadır. Müşteri, bilgi kaybı veya sonuçlarından E-mail.com.tr’yi
hiçbir şekilde sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.
4.10. İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanacak olan kişi veya kişiler
bizzat Müşteri tarafından belirleneceğinden ve bu konu tamamen Müşterinin iç işlemi
olacağından, Müşteri hiçbir zaman bu sözleşmedeki yükümlülük ve borçlarının yetkili
olmayan bir elemana ait olduğundan bahisle E-mail.com.tr’ye itirazda
bulunamayacaktır.

4.11. Müşteri, bu sözleşmenin sonunda “Müşteri Bilgileri” başlığı altında verdiği
bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.12. Müşteri, EK-1’de belirtilen kişileri, teknik, idari ve finansal konularda iletişime
geçilmesi için belirleyecektir. Bu kişiler, sözleşme çerçevesinde Müşteri adına karar
vermeye ve tasarrufta bulunmaya yetkili kılınmış sayılacaktır.
4.13. Müşteriye verilen hizmetlerin, sunucuların fiziksel olarak bir veri merkezinden
başka bir yere taşınması (tahliye), donanım veya uygulama üzerinde meydana
gelecek sorunlar, iletişim altyapısında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle
kesintiye uğraması durumunda doğabilecek zararlardan E-mail.com.tr’nin sorumlu
olmadığını Müşteri peşinen kabul ve beyan eder.
4.14. İşbu sözleşmeden ve uygulamasından doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar
ile ileride uygulamaya konulacak vergi, fon, harç vb. mali yükümlülükler hangi tarafın
üzerine düşerse düşsün Müşteri tarafından ödenecektir.
4.15. Müşteri, gerek teknik nedenlerle, gerekse diğer bir nedenle teknik altyapısına
verebileceği zararlar nedeni ile E-mail.com.tr’nin işbu sözleşme kapsamında
kendisine sağladığı hizmeti geçici sürelerle ya da tamamen kapatabileceğini, bu
nedenle E-mail.com.tr’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını, bu kapatmalar dolayısıyla
E-mail.com.tr’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve
beyan eder.
5. MADDE – E-MAİL.COM.TR’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. E-mail.com.tr, Müşterinin hizmet alması için gerekli servisleri sözleşme
imzalanmasından sonra 2 (iki) iş günü içinde çalıştıracaktır. Müşteri’nin gerekli
ayarları yapabilmesi için gereken tüm açık ve gizli bilgileri E-mail.com.tr ulaştıracaktır.
İşletme sırasında çıkacak tüm aksaklıkların giderilmesinden ve sunucu ağı üzerinde
tüm güncellemelerin yapılmasından, sunucu ağı üzerinde işletilen tüm donanım ve
yazılımlardan Godaddy.com sorumludur.
5.2. E-mail.com.tr, elektronik posta hizmet platformunu kendi iradesi ve tasarrufu
dışında kalan sorunlar haricinde hizmet dönemi boyunca %99.9 oranında Müşteriye
erişilebilir kılacaktır. Kesinti süresi oranı hizmet dönemi boyunca %0.1’den fazla olur
ise Müşteri bu süreye karşılık gelen hizmet bedeli tutarını bir sonraki hizmet
döneminde kullanmak üzere kredi olarak hizmet dönemi sonunda talep edebilecektir.
6. MADDE – HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI
6.1. Hizmet ücreti sözleşme eki olan EK-1’de belirtilmiştir. Sözleşme imzalanma
tarihinde ilk fatura düzenlenir. Faturalar düzenlenme tarihini takip eden 10 (on) gün
içinde Müşteriye gönderilir, bu süre içerisinde faturalarını almadığını E-mail.com.tr’ye
derhal ve yazılı olarak bildirir.

6.2. Müşteri, EK-1’de belirtilen hizmetin karşılığı olan bedeli, ilgili hizmet döneminde
düzenlenecek sabit bedelli fatura karşılığında ödeyecektir. Sabit kotalı olmayan
ürünlerde, EK-1’de belirtilen kullanım kotasının aşılması durumunda oluşacak ek
bedel, hizmet dönemine uygun olarak sonraki ay fatura edilecektir.
6.3. Müşteri, fatura üzerinde belirtilen süre sonuna kadar veya süre belirtilmemiş ise
fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde E-mail.com.tr’nin hesabına borç tutarını
nakden yatırmaz ise, ayrıca bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın söz konusu borca
vadenin bitim tarihinden itibaren aylık %4 (yüzde dört) oranında temerrüt cezası
uygulanır. Bu halde E-mail.com.tr hizmet sunduğu sistemi Müşteriye kapatarak
alacakları için derhal yasal takibe geçebilecektir.
6.4. Sözleşme yenileme dönemlerinde, faturada yazan son ödeme tarihine kadar
veya tarih belirtilmemiş ise fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde E-mail.com.tr’ye ait
hesaba hizmet ücretinin ödenmemesi durumunda, E-mail.com.tr ayrıca bir ihtar veya
ihbara gerek olmaksızın söz konusu borca vadenin bitim tarihinden itibaren aylık %4
(yüzde dört) oranında temerrüt cezası uygular. Bu halde E-mail.com.tr, Müşteriye
sunduğu hizmetleri sona erdirerek Müşteri aleyhine yasal takibe geçebilecektir.
6.5. Hizmet bedelleri, Amerikan Doları olarak belirlenmiş ise fatura tarihindeki Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek
fatura edilecektir.
6.6. İlgili ödemenin gecikmesi durumunda, E-mail.com.tr kur farkı faturası kesme
hakkını saklı tutar.
6.7. İşbu maddede sayılan hakların sürelerinde kullanılmaması bu haklardan feragat
edildiği manasına gelmeyecektir.
7. MADDE – SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
7.1. Taraflardan biri, işbu sözleşmeden doğacak borç ve taahhütlerinden herhangi
birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine
uymadığı takdirde diğer taraf bu konuda ihtarda bulunmak koşuluyla; ihtara konu
eksiklerin giderilmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını
haizdir. Şu kadar ki; Müşteri’nin feshi ihbar bildirimi ancak E-mail.com.tr’ye olan tüm
borçlarını ödemesi halinde geçerli olacaktır. Tarafların derhal fesih hakkını doğuran
haller saklıdır.
7.2. İşbu sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak Müşterinin yükümlülüklerine
uymaması nedeniyle üçüncü kişilerce E-mail.com.tr’ye yöneltilmiş taleplerin muhatabı
da Müşteri olacaktır.
7.3. Müşteri, sözleşmenin imzası ve hizmet bedelinin ödenmesinden sonra
sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde, daha önce ödenmiş olan bedeller kendisine

iade edilmeyecek olup fesih anında kalan dönem borçları muaccel hale gelecek ve
peşin olarak ödenecektir.
7.4. E-mail.com.tr, Müşteri’nin işbu sözleşmede zikredilen yükümlülüklerini ihlal
etmesi halinde, ilgili sistemi kapatma, durdurma yetkisini haizdir.
8. MADDE – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ
8.1. İşbu sözleşme, Müşteri tarafından usulünce imzalanarak tekrar E-mail.com.tr
gönderilecek, sözleşmelerin imzalı orijinalleri E-mail.com.tr ulaştığı tarihte yürürlüğe
girecek ve EK-1’de belirtilen süre içinde yürürlükte kalacaktır.
8.2. Bu sürenin bitiminden 30 (otuz) gün önce taraflardan biri sözleşmeyi fesih ettiğini
diğerine yazılı olarak bildirmediği sürece, (tarafların 7. Maddede belirtilen fesih
hakları mahfuz kalmak kaydıyla) işbu sözleşme kendiliğinden birer yıllık müteakip
sürelerle, yenileme tarihinde yürürlükte bulunan fiyat tarifeleri uygulanmak suretiyle
kendiliğinden uzayacaktır. İşbu sözleşmede belirtilen sistemin durdurulması halinde
geçen süre, sözleşme süresine dâhildir. Müşteri ek süre talebinde bulunmamayı
kabul eder.
9. MADDE – MÜCBİR SEBEPLER
9.1. İşbu sözleşmede düzenlenen herhangi bir yükümlülüğün ifasında, tarafların
kontrolü dışında gerçekleşen, sözleşmenin imzalandığı tarihte söz konusu olayın
gerçekleşmesi ve ortaya çıkarabileceği sonuçları öngörülemez olan, önlenebilmesi
tarafların kontrolünde olmayan; tabii afet, savaş, işgal, dış güçlerin ya da düşmanların
eylemleri (savaş ilan edilsin ya da edilmesin), iç savaş, ayaklanma, devrim, isyan,
ihtilal, resmi kurumlar ya da usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş diğer otoriteler
aracılığıyla yayınlanan kanun, kural, tüzük, emir, grev, lokavt vb. mücbir sebeplerin
varlığı halinde, taraflar bu hallerden etkilendikleri ölçüde söz konusu
yükümlülüklerinin yerine getirilememesinden sorumlu tutulmayacaktır. Bu kapsamda,
Covid-19 salgın hastalığı ve türevlerinin etkisine dayalı ekonomik sebepler taraflar
arasında mücbir sebep sayılmaz.
9.2. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde bu durumdan etkilenen taraf,
durumu diğer tarafa bildirecek ve taraflar alınması gereken acil önlemler konusunda
anlaşma sağlayacaklardır.
9.3. Mücbir sebep durumunun 2 (iki) ay devam etmesi halinde taraflar bir araya
gelerek işbu sözleşmenin devam, askıya alınma, fesih konularını müzakere
edeceklerdir.
9.4. Mücbir sebep durumu bu 2 (iki) aydan sonra 1 (bir) ay daha devam eder ve
Taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaz ise Taraflardan herhangi biri bu sözleşmeyi
feshedebilir. Bu durumda Taraflar sözleşmenin mücbir sebeple uygulanmamış kısmı
ile ilgili olarak birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

10. MADDE – SAİR HÜKÜMLER
10.1. Tarafların bu sözleşmede gösterilen adresleri kanuni ikametgâhları olarak kabul
edilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Taraflar,
sözleşmede belirtilen kanuni ve elektronik posta adresleri değiştiğinde bu durumu
derhal birbirlerine bildireceklerdir. Adres değişikliğinin karşı tarafa yazılı biçimde
bildirilmediği hallerde yazılı adreslere yapılan tüm tebligatlar ve bildirimler geçerli
sayılacaktır.
10.2. İşbu sözleşmenin imzalanıp geçerlilik kazanması ile taraflar yukarıdaki iletişim
bilgileri üzerinden birbirleriyle iletişim sağlamayı ve karşılıklı onay (teyit) verilmesi
halinde elektronik posta adresleri üzerinden yapılan sözleşme değişikliklerinin geçerli
olacağını kabul ve beyan ederler. Taraflar arasında sözleşmenin sona ermesiyle ilgili;
sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar ve ihtarlar noter aracılığıyla
veya iadeli taahhütlü postayla yapılır. Bunlar dışında kalan ihbarlar, ihtarlar, itirazlar
ve benzeri beyanlar; fatura, hesap hareketlerini gösteren belgeler, teyit mektubu ve
toplantı çağrıları elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve
kabul edilmişse hüküm ifade eder.
10.3. Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda E-mail.com.tr’nin defter
kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının; özellikle E-mail.com.tr tarafından e-mail yoluyla
gönderilen mesajlar ile kendisinin E-mail.com.tr’nin sunduğu internet ortamında
yaptığı çalışmaların bilgisayar ortamındaki kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 193. Maddesine göre delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
10.4. Taraflar işbu sözleşme uyarınca sözleşme öncesi görüşmelerde, sözleşme
yürürlükteyken ve sözleşme sonrasında vakıf olacağı ve sayılanlarla sınırlı olmamak
üzere; karşı tarafın kişisel veya kurumsal bilgilerini, hizmetlerini, üretimini, mali
durumunu, teknik mahiyetteki bilgilerini ve benzeri her türlü hususu ticari sır ve gizli
kabul edecek ve diğer tarafın yazılı olarak izin vermesi durumu haricinde, bu bilgileri
işbu sözleşmen sona ermiş olsa dahi üçüncü kişi ya da kuruluşlarla
paylaşmayacaklardır. Müşteri, E-mail.com.tr ve Godaddy.com tarafından sağlanan
yazılımlar ve diğer alanlardaki imkânları ve E-mail.com.tr’nin sunucu ağı üzerinde
edineceği her türlü bilgiyi saklı tutacağını, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara
açıklamayacağını, hilafına davranması durumunda E-mail.com.tr’nin uğrayabileceği
tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
10.5. İşbu sözleşmeden kaynaklanan tüm yasal giderler ile vergi ve harçlar Müşteri
tarafından ödenecektir.
10.6. Taraflar arasında doğacak ihtilaflarda işbu sözleşmede düzenlenmeyen
durumlar için Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

10.7. Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek her
türlü uyuşmazlık, taraflar arasında arabuluculuk yoluyla çözülmeye çalışılacak, bunun
mümkün olmaması halinde işbu sözleşmeden doğan her türlü dava ve icra
takiplerinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
10.8. İşbu sözleşme 10 (on) ana madde, 9 (dokuz) sayfa ve 2 (iki) asıldan müteşekkil
olup tarafların tam anlamıyla mutabakata varmaları sonucu düzenlenmiş ve her
sayfası imza olunmuştur.
EK-1: Verilecek hizmetin kapasitesi, içeriği, süresi, bedeli ve kontak bilgileri.

Bu sözleşmeye dahil:

Gizlilik Politikası

KVKK Bilgilendirmesi

 

close